Regulamin cmentarza

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Cmentarzy Komunalnych  w Zielonej Górze
Administrowanych przez
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.

W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia właściwego porządku jak i estetyki cmentarza komunalnego zobowiązuje się wszystkich przebywających na jego terenie do przestrzegania poniższego Regulaminu.

1. Administracja cmentarzy znajduje się przy ul. Wrocławskiej i czynna jest: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00 do 16.00, a w soboty od godz. 9.00 do 13.00.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi  i szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

3. Ceremonie pogrzebowe na cmentarzach odbywają się wyłącznie w dni powszednie od godz. 9.00 do 14.00, a w soboty od godz. 10.00 do 13.00.

4. Przebywanie dzieci do lat 7 na cmentarzach jest dozwolone tylko w obecności osób dorosłych.

5. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarze odpowiadają kierownicy tych grup.

6. Zabrania się na terenie Cmentarzy jazdy: na rowerach, motocyklach, pojazdach mechanicznych oraz przy użyciu sprzętu sportowo-rekreacyjnego za wyjątkiem pojazdów z wykupionym prawem wjazdu, uprzywilejowanych i administracji cmentarzy.

7. Zabrania się przebywania na terenie Cmentarzy osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających.

8. Za prawo wjazdu na  Cmentarze pobierana jest opłata według obowiązującego cennika;Z opłat zwalnia się pojazdy:
- Dowożących duchownych na ceremonię pogrzebową,
- Dowożące inwalidów o trwałym kalectwie posiadających Kartę Parkingową,
- Dowożące osoby, które przekroczyły 75 lat życia,
- Pojazdy uprzywilejowane (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna).
Opłata, oraz jej zwolnienie obejmuje drogi wskazane przez administrację cmentarzy.

9. Zabrania się wprowadzania na cmentarz zwierząt.

10.  Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 ze zmianami). Śmieci, przekwitłe rośliny itp. należy wrzucać do pojemników lub odnieść w miejsce na ten cel przeznaczony.

11. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pogrzebowe dokonujące pochówków na cmentarzach zobowiązane są do:
-  uregulowania wszelkich związanych z tym formalności i wniesienia stosownych opłat z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Godzinę pogrzebu ustala Punkt Obsługi Klienta przy ulicy Masarskiej 13 w Zielonej Górze, miejsce pod grób wyznacza Punkt Obsługi Klienta lib administracja cmentarzy,
- wykonywania usług pogrzebowych przy pomocy pracowników wyszczególnionych w liście zgłoszonej administracji cmentarzy przed pierwszym wykonaniem usługi pogrzebowej.

12.  Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przesuwanie elementów, sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganej pisemnej zgody Kierownika Miejskiego Zakładu Pogrzebowego jest zabronione.

13.  Prace kamieniarsko-budowlane mogą być wykonywane na Cmentarzu tylko w dni powszednie w godz. od 8.00 do 16.00, i w soboty od godz. 9.00 do 13.00 po uzyskaniu zgody administratora cmentarza, który wydaje zezwolenie na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu robót i po uiszczeniu stosownych opłat. Wymienione prace wykonywane pod nadzorem osoby wskazanej przez Miejski Zakład Pogrzebowy, w taki sposób aby nie zakłócały spokoju i powagi miejsca oraz nie mogą kolidować z ceremoniami pogrzebowymi.

14. Domy Pogrzebowe na terenie cmentarzy przeznaczone są do przechowywania osób zmarłych, odprawiania nabożeństw katolickich, obrzędów świeckich i innych związanych z ceremonia pogrzebową.

15. Ciała osób zmarłych do chłodni Domów Pogrzebowych  przyjmowane są w każdy dzień tygodnia przez całą dobę po okazaniu stwierdzenia zgonu przez lekarza. Wydawanie zwłok odbywa się od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt w godz. od 8.00 do 13.00.

16. Pielęgnacja grobów należy do obowiązków osób opiekujących się grobem, może ona także zostać zlecona administracji cmentarza. Informacji o usługach udzielają Biuro Obsługi Klienta oraz administracja cmentarzy.

17.  Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się:
- ustawiania ławeczek, ogrodzeń grobu, układania bruku wokół grobu, jeśli zagraża to lub utrudnia komunikację i ruch pieszych w miejscu zlokalizowania grobu,
- przestawiania lub wynoszenia z cmentarza urządzeń stanowiących wyposażenie lub infrastrukturę cmentarza,
- sadzenia drzew lub krzewów wokół grobów bez uzgodnienia  z administracją cmentarza,
- prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej na terenie cmentarzy,
- umieszczania reklam oraz prowadzenia działalności reklamowej w każdej postaci na terenie Cmentarzy,
- prowadzenia żebractwa na terenie cmentarzy.

Ponadto na terenie nowego cmentarza przy ul. Wrocławskiej zabrania się:
- ustawiania ławek przy grobach,
- dokonywania wszelkich nasadzeń drzew i krzewów wokół grobów.

18  Ceny i opłaty za korzystanie z Cmentarza są dostępne w siedzibie spółki Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23, w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym Zielona Góra ul. Masarska 13, oraz  administracji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej.

19. Osoby odwiedzające cmentarze prosi się o informowanie administracji cmentarzy o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach,

20. Kierownik cmentarza przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie administracji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej.

21. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych w Zielonej Górze sprawują Zielonogórkie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 23, Kierownik Miejskiego Zakładu Pogrzebowego Zielona Góra ul. Masarska 13.

22.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 ze zmianami).

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2014 roku.