Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY

CMENTARZY KOMUNALNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

administrowanych przez „Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich” Sp. z o.o.

Regulamin określa zasady i tryb korzystania z cmentarzy komunalnych położonych w Zielonej Górze przy ulicach: Wrocławskiej, Kąpielowej i Chynowskiej oraz w Dzielnicy Nowe Miasto na terenach sołectw: Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Ochla, Zawada, Przylep, Zatonie, Jarogniewice i Łężyca.

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia właściwego porządku jak i estetyki cmentarzy komunalnych zobowiązuje się wszystkich przebywających na ich terenach do przestrzegania poniższego Regulaminu.

1. Administracja cmentarzy znajduje się przy ulicy Wrocławskiej i czynna jest: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00, w soboty od 9.00 do 13.00.

2. Osoby przebywające na terenach cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

3. Ceremonie pogrzebowe na cmentarzach odbywają się wyłącznie: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, w soboty od 10.00 do 13.00.

4. Przebywanie na cmentarzach dzieci do lat 7-miu jest dozwolone tylko w obecności osób dorosłych.

5. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarze odpowiadają kierownicy tych grup.

6. Zabrania się na terenie cmentarzy jazdy: na rowerach i motocyklach, pojazdami mechanicznymi oraz przy użyciu sprzętu sportowo–rekreacyjnego za wyjątkiem pojazdów z wykupionym prawem wjazdu, uprzywilejowanych i Administracji cmentarzy.

7. Zabrania się przybywania na terenie cmentarzy osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających.

8. Za prawo wjazdu na cmentarze pobierane są opłaty według obowiązującego cennika.

Z opłat zwalnia się pojazdy:
    • dowożące duchownych na ceremonie pogrzebowe,
    • dowożące inwalidów o trwałym kalectwie posiadających Kartę Parkingową,
    • dowożące osoby, które przekroczyły 75 lat życia,
    • pojazdy uprzywilejowane (Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna).

Opłaty oraz ich zwolnienia obejmują drogi wskazane prze Administrację cmentarzy.

9. Zabrania się wprowadzania na cmentarze zwierząt.

10. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1959r., Nr 11, poz. 62 z późniejszymi zmianami). Śmieci, przekwitłe rośliny itp. należy wrzucać do pojemników lub odnieść na miejsce do tego wyznaczone.

11. Pielęgnację grobów można również zlecić Administracji cmentarzy. Informacji o usługach udzielają Biuro Obsługi Klienta i Administracja cmentarzy.

12. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pogrzebowe dokonujące pochówków na cmentarzach zobowiązani są do:

  • uregulowania wszelkich związanych z tym formalności i wniesienia stosownych opłat z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Godzinę pogrzebu ustala Punkt Obsługi Klienta przy ulicy Masarskiej 13 w Zielonej Górze. Miejsce pod grób wyznacza Punkt Obsługi Klienta lub Administracja cmentarzy.
  • wykonywania usług pogrzebowych za pomocą pracowników wyszczególnionych w liście zgłoszonej administracji cmentarzy (aktualizowanej po każdej zmianie).

13. Zagospodarowywanie wolnych miejsc, usuwanie i przesuwanie elementów infrastruktury, sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganej pisemnej zgody Kierownika Miejskiego Zakładu Pogrzebowego jest zabronione.

14. Prace kamieniarsko – budowlane mogą być wykonywane na cmentarzach tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty od 9.00 do 13.00, po uzyskaniu zgody Administracji cmentarzy. Administracja cmentarzy wydaje zezwolenie na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem robót i po uiszczeniu stosownych opłat. Wymienione prace muszą być wykonywane pod nadzorem osoby wskazanej przez Miejski Zakład Pogrzebowy, w taki sposób, aby nie zakłócały spokoju i powagi miejsca oraz nie kolidowały  z ceremoniami pogrzebowymi.

15. Domy Pogrzebowe na terenach cmentarzy przeznaczone są do przechowywania ciał osób zmarłych oraz odprawiania nabożeństw religijnych, obrzędów świeckich i innych związanych z ceremonią pogrzebową.

16. Ciała osób zmarłych przyjmowane są do chłodni zlokalizowanych w Domach Pogrzebowych przy ulicy Wrocławskiej w każdy dzień tygodnia przez całą dobę po okazaniu karty zgonu wystawionej przez lekarza. Wydawanie zwłok z chłodni odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 8.00 do 13.00.

17. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się:
    • ustawiania ławeczek, ogrodzeń grobów, układania bruku wokół grobu jeśli zagraża to bezpieczeństwu lub utrudnia komunikację i ruch pieszych w miejscach lokalizacji grobów,
    • przestawiania lub wynoszenia z cmentarzy urządzeń stanowiących wyposażenie lub infrastrukturę  cmentarzy,
    • sadzenia drzew lub krzewów wokół grobów bez uzgodnienia z Administracją cmentarzy,
    • prowadzenie działalności gospodarczej lub zarobkowej na terenie cmentarzy,
    • umieszczania reklam lub poradzenia działalności reklamowej w każdej postaci na terenie cmentarzy,
    • prowadzenia żebractwa na terenie cmentarzy.

18.  Cenniki opłat za korzystanie z cmentarzy są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Zielonej Górze przy ul. Masarskiej 13, w Administracji cmentarzy przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej www.mzp.pl.

19. Osoby odwiedzające cmentarze prosi się o informowanie Administracji cmentarzy o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.

20. Kierownik Miejskiego Zakładu Pogrzebowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Administracji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej.

21. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych w Zielonej Górze sprawują „Zielonogórskie Zakładu Usług Miejskich” Spółka z o.o. w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 23, Kierownik Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Zielonej Górze przy ul. Masarskiej 13.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019 roku